جلد 12 اسارت و آزادگان به روایت تصویر 4

فرهنگنامه اسارت و آزادگان جلد 12

الف) اطلاعات شناسنامه‌اي:

عنوان كتاب: فرهنگ‌نامه اسارت و آزادگان، جلد 12

عنوان فرعي: اسارت و آزادگان به روایت تصویر IV (دفتر چهارم)

مؤلف: ده‌نمکی، مسعود

محل نشر: تهران

همکاران تحقیق: –

صفحه‌آرايي: رستمی‌نخعی، فاطمه

ناظر اجرايي: شیروانی، علی‌اکبر

نمونه‌خوان: –

طراح جلد: هاشم‌زاده، سیدمیثم

تعداد صفحات: 1155

نوبت چاپ: اول

قطع: وزیری

ب) منابع و مأخذ مورد بهره‌برداري در تهيه كتاب:

ـ نوع كتاب براساس عنوان و موضوع 1. تحقيقي و پژوهشي ¡ 2. خاطرات □ 3. رمان □ 4. ساير □

ـ روش استفاده از منابع 1. اسنادي ¡ 2. كتابخانه‌اي □ 3. اسناد شفاهي □

ج) اطلاعات محتوايي كتاب:

1. مندرجات كتاب:

این کتاب در 1140 صفحه شامل تصاویر پرسنلی آزادگانی است که نام‌خانوادگی آنها از حروف «د تا غ» با درج اطلاعات اولیه می‌باشد و ادامه اسامی و تصاویر آنها در جلد بعدی درج گردیده است.

2.‌ زمان دربرگيرنده كتاب: 1375 ـ 1358

3.‌ سایر توضیحات ضروری (در صورت نیاز): ـ