معراجی‌ها

پوستر سریال معراجی ها

کارگردان: مسعود ده نمکی

تهیه کننده: سید محمود رضوی

نویسنده: مسعود ده نمکی

بازیگران: رضا رویگری، امیر نوری، اکبر عبدی، مهران رجبی، سید جواد هاشمی

[fvplayer src=”http://s5.namasha.com/videos/dl/7139519993/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.mp4″ splash=”https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg” playlist=”http://s5.namasha.com/videos/dl/7139528923/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139695050/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139697846/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139699565/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139701391/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%B4%D8%B4%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139708274/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139738381/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139746662/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139750963/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139754729/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139775692/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139777418/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139781284/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139783866/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7140525806/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7140538274/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7140572896/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139787632/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s5.namasha.com/videos/dl/7139827418/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7139843010/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7139848816/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7139874294/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7139876127/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7139876341/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7139877197/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D8%B4%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7139881391/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7139881933/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg;http://s6.namasha.com/videos/dl/7139882575/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D9%87%D9%85.mp4,https://dehnamaki.com/wp-content/uploads/2017/07/merajiha-1.jpg” caption=”قسمت اول;قسمت دوم;قسمت سوم;قسمت چهارم;قسمت پنجم;قسمت ششم;قسمت هفتم;قسمت هشتم;قسمت نهم;قسمت دهم;قسمت یازدهم;قسمت دوازدهم;قسمت سیزدهم;قسمت چهاردهم;قسمت پانزدهم;قسمت شانزدهم;قسمت هفدهم;قسمت هجدهم;قسمت نوزدهم;قسمت بیستم;قسمت بیست و یکم;قسمت بیست و دوم;قسمت بیست و سوم;قسمت بیست و چهارم;قسمت بیست و پنجم;قسمت بیست و ششم;قسمت بیست و هفتم;قسمت بیست و هشتم;قسمت بیست و نهم”]